top of page

Список вопросов для подачи на международную защиту в Польше

По состоянию на 01.02.2023

Imię i nazwisko
имя и фамилия


Data i miejsce urodzenia
дата и место рождения


Imię ojca i matki
имя отца и матери


Obywatelstwo
гражданство


Narodowość
национальность

PYTANIA/ ВОПРОСЫ


1.


Gdzie Pan/i mieszkał/a w kraju pochodzenia przez ostatnie 5 lat (okres, miejsce)?
Скажите пожалуйста, где вы жили в стране происхождения в течении последних 5 лет (срок, место)?


2.

Gdzie był/a Pan/i zameldowany/a w kraju pochodzenia przez ostatnie 5 lat (okres, miejsce)?
Где Вы были прописаны в стране происхождения в течении последних 5 лет (срок, место)?


3.

Jakie posiada Pan/i wykształcenie?
Какое у Вас образование?

 

4.

Jaki jest Pan/i stan cywilny? Czy ma Pan/i dzieci?
Какое Ваше семейное положение? Есть ли у Вас дети?


5.

Gdzie Pan/i pracował/a, z czego Pan/i się utrzymywał/a w kraju pochodzenia?
Где Вы работали в стране происхождения? Как Вы содержались?


6.

Z kim przyjechał/a Pan/i do Polski?
С кем Вы приехали в Польшу?


7.

Kto z Pan/i rodziny został w kraju pochodzenia po raz ostatni?
Кто из Вашей семьи остался в стране происхождения?


8.

Czy ww. osoby planują przyjazd do Polski?
Собираются ли вышеуказанные лица приехать в Польшу?


9.

Kiedy Pan/i wyjechał/a z kraju pochodzenia po raz ostatni?
Когда Вы уехали из страны происхождения в последний раз?


10.

Na podstawie jakich dokumentów wyjechał/a Pan/i z kraju pochodzenia?
На основании каких документов Вы уехали из страны происхождения?


11.

Czy były jakieś problemy z przekroczeniem granicy?
Были ли у Вас какие-либо проблемы при пересечении границы страны происхождения?


12.

Czy miał/a Pan/i problemy z wyrobieniem paszportu?
Были ли у Вас проблемы с оформлением паспорта?


13.

Proszę opisać trasę podróży do Polski?
Опишите, пожалуйста, как Вы ехали в Польшу?


14.

Czy wczesnej był/a Pan/i w Polsce jeżeli tak, to w jakich celach i kiedy?
Были ли Вы раньше в Польше? Если да - с какой целью и когда?


15.

Czy był/a Pan/i w innych krajach UE?
Были ли Вы раньше в других странах ЕС?

16.

Czy ma Pan/i rodzinę w Polsce lub innych krajach UE?
Есть ли у Вас семья, родственники в Польше или других странах ЕС?

 

17.

Z jakich powodów wyjechał/a Pan/i z kraju pochodzenia? Proszę podać wszystkie okoliczności?
Почему Вы уехали из страны происхождения? Перечислите все обстоятельства.


18.

Czy istnieją jeszcze inne powody opuszczenia kraju pochodzenia?
Есть ли другие причины Вашего выезда из страны происхождения?


19.

Czy wydarzenia związane z wyborami prezydenckimi w sierpniu 2020 r. były jedyna przyczyna Pana/i wyjazdu z Białorusi?
Были ли события связаны с президентскими выборами в августе 2020 года единственной причиной Вашего выезда из Беларуси?


20.

Z jakich powodów ubiega się Pan/i o udzielenie ochrony międzynarodowej?
Укажите, пожалуйста, причины Вашего ходатайства о предоставлении международной защиты?


21.

Czy obawia się Pan/i powroty do kraju pochodzenia Co Pan/i zagraża?
Опасаетесь ли Вы возвращения в страну происхождения? Что Вам там угрожает?


22.

Czy uważa Pan/i, że ma możliwość zamieszkać i znaleźć schronienie w innej części kraju pochodzenia?
Как Вы считаете, существует ли возможность поселиться и найти убежище в другой части страны происхождения?


23.

Czy należał/a Pan/i kiedykolwiek do jakikolwiek ugrupowania lub organizacji w Białorusi, np.: politycznej, kulturalnej, społecznej, etnicznej?
Принадлежали ли Вы когда-нибудь к какой-либо организации или обществу в Беларуси, таким как: политическим, религиозным, культурным, общественным, этническим или подобного рода организациям?


24.

Jeśli tak proszę o podanie nazwy organizacji, okresy swojej przynależności (od-do) oraz opisanie swojej działalności?
Если да, напишите название организации, период Вашей деятельности (с - по), чем Вы занимались в этой организации, укажите свою должность?

 

25.

Czy był/a Pan/i kiedykolwiek zatrzymany/a, aresztowany/a, oskarżony lub sadzony/a w kraju pochodzenia?

Были ли Вы когда-либо задержаны, арестованы или осуждены в стране происхождения? Вам когда-нибудь предъявляли обвинения?


26.

Jeśli tak, proszę podać: miejsce, okres i przyczyny zatrzymania , okoliczności, w jakich nastąpiło zatrzymanie i okoliczności zwolnienia, czy postawiono Panu/i oficjalne zarzuty i wszczęto sprawy karne?
Если да - просьба указать: место, время и причины? Обстоятельства задержания (где, кто и как) и Вашего освобождения? Предъявили ли Вам обвинение и было ли возбуждено уголовное производство?


27.

Kiedy był/a Pan/i zatrzymany/a ostatni raz?
Когда вас задержали в последний раз?


28.

Czy był/a Pan/i kiedykolwiek skazany/a wyrokiem sądu?
Были ли Вы когда-нибудь осуждены на основании решения суда?


29.

Jeśli tak, proszę podać kiedy, za jaki czyn, czy zapadł wyrok i czy został wykonany oraz czy korzystał/a Pan/i ze środków odwoławczych?
Если да: когда, за какой поступок, какой был вынесен приговор и был ли он приведен в действие, применяли ли Вы апелляционные средства?


30.

Czy doświadczył/a Pan/i kiedykolwiek przemocy fizycznej lub psychicznej w Białorusi?
Подвергались ли Вы физическому или психическому насилию в Беларуси?


31.

Jeśli tak - proszę wskazać, kto i podać okoliczności związane z doświadczona przemocą (kto był sprawca\sprawcami przemocy, kiedy i gdzie miało to miejsce, jakie były powody poddania przemocy oraz inne istotne okoliczności)?
Если да - укажите, пожалуйста, все подробности, связанные с испытанным насилием (кто совершал насилие, когда и где это произошло, причины насилия, а также другие существенные обстоятельства)?


32.

Czy doświadczona przemoc miała związek jedynie z wydarzeniami po wyborach prezydenckich w sierpniu 2020 r.?
Было ли пережитое Вами насилие связано только с событиями после президентских выборов 2020 года в Беларуси?

 

33.

Czy są jeszcze inne okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, a o których Pan/i nie wspomniał/a dotychczas?
Есть ли другие существенные обстоятельства, которые могут повлиять на решение по вашему делу, о которых Вы еще не упомянули?


34.

Czy chce Pan/i dołączyć jakieś dokumenty?
Хотите ли вы приложить какие-нибудь документы к Вашему ходатайству?


35.

Czy chce Pan/i dołączyć jakieś inne dokumenty, oprócz tych, które dołączył/a już Pan/i przy składaniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej?
Хотите ли Вы прил
ожить какие-либо документы помимо тех, которые Вы уже предоставили при подаче заявления о предоставлении международной защиты?


36.

Czy zada Pan/i przesłuchania świadków w swojej sprawie? (Imię, nazwisko, telefon i adres w Polsce)?
Хотите ли Вы, что бы по Вашему делу допросили свидетелей? (имя, фамилия, телефон и адрес в Польше).

 

37.

Jaka okoliczność miałby potwierdzić ww. świadek?
Какие обстоятельства должен подтвердить свидетель?


38.

Czy wszystkie pytania były dla Pan/i zrozumiałe?
Были ли Вам понятны все вопросы?

Если у вас остались вопросы, обращайтесь за квалифицированной
юридической помощью к юристам LegalHub

bottom of page